Gebiedsgerichte projecten

Dankzij de omgevingswet maken wij verschil

Gebiedsgerichte projecten

We leven in Nederland in een samenleving waarin we een publiek-privaat speelveld
hebben. Om dat speelveld heen, op de tribunes, zitten de inwoners te kijken naar wat
er gebeurt in hun gebied. Soms met best veel verbazing: wat gebeurt daar allemaal? Door middel van de nieuwe omgevingswet wil de overheid burgerparticipatie facilite-
ren, en de bewoners van een gebied een grotere stem geven. Chaingemakers zetten dit nog een stapje – zeg maar gerust een flinke stap – verder. Om echte verandering tot stand te brengen, is een ander systeem nodig. Door de bewoners samen met elkaar in hun kracht te zetten, krijgen zij zeggenschap over hun eigen gebied. Bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van gebiedscoöperaties. Er ontstaat een speelveld met drie helften: publiek, privaat en burgerlijk. Samenwerking vindt plaats op de middenstip, en voor het eerst zijn de drie partijen gelijke partners in het gesprek over onze omgeving.

Cooperatieve samenleving

Zo werken we aan een coöperatieve samenleving. Om dit te bereiken organiseren we het gebied met behulp van portfolio- en projectmanagement. Dat betekent het uitvoeren van pilotinitiatieven in gebieden, met de overheid en private spelers, waarbij burgerinitiatieven centraal staan. We gaan samen in de praktijk ervaren hoe dit nieuwe systeem werkt. We noemen het ook wel: het gebied is de kas en de klas.

Gebiedsgerichte projecten, daar werken wij aan. In een wijk met bewoners, in een provincie ten behoeve van een gezonde bodem, voor een stad die de energietransitie maakt. En dat is nieuw. Om dit integraal te doen, om zorg te verbinden aan een betere bodem, om energie te verbinden aan inclusiviteit. Bijvoorbeeld. Leren over projectmanagement en portfoliomanagement staat centraal. Net als het leren over communicatie, besluitvorming en samenwerken. En in het doen ontdekken we wat we te leren hebben. We zitten met elkaar in “de klas”. Soms letterlijk. Vaak op andere manieren. We vinden het leren opnieuw uit. Interdisciplinair en generatie-overstijgend. In de overtuiging dat ik van jou kan leren en andersom. De docent is ook student.

Omgevingswet

De mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt in combinatie met de steun van de maatregelen op Europees niveau, daar maken wij gebruik van. Dat betekent dat de mooie lokale initiatieven die het vaak zwaar hebben om te blijven bestaan en de juiste impact te maken, door ons versterkt worden met behulp van deze mogelijkheden. Dat doen we samen met de mensen van De Coöperatieve Samenleving, waar wij onderdeel van zijn. We bouwen aan ‘het derde speelveld’ dat naast en met de andere twee speelvelden, die van de publieke en de private sector, de transformatie kan realiseren.

Het gebied is de klas
Het gebied als maatschappelijk bedrijf

Methode OM

Methode OM is bedoeld voor iedereen die coöperatief invloed wil hebben in zijn of haar gebied, vanuit je professie, persoonlijke betrokkenheid of beiden. Onze ambitie heeft voor ogen een stap te zetten richting een maatschappij waarin we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, elkaar en onze leefomgeving. De laatste pijler wordt mogelijk gemaakt door de komst van de omgevingswet. Hierin is gebiedswaarde een belangrijke term. Als bewoner én als organisatie heb je binnenkort invloed op de inrichting van je fysieke leefomgeving. Daarmee krijgen we de mogelijkheid om weer korte ketens te creëren tussen vraag en aanbod. 

Methode OM helpt alle partijen om met een leergierige, blanco blik te kijken naar de omgevingssituatie. Door weer te leren samen te werken, te leren met eventuele conflicten om te gaan (Deep Democracy), te leren data integraal te verbinden, door te leren leiderschap te nemen over je gebied en over jezelf en door de uitwisselen van kennis tussen generaties, is Methode OM een breed inzetbare tool om die cooperatieve invloed vorm te geven. Zo is het niet alleen een theorie die op papier goed lijkt te werken. 

Change the chain

Trainee vinden

       Hoe ziet een opdracht eruit?

De gemeente heeft een grote opgave op het gebied van participatie en ervaart hoe lastig het is hieraan in de praktijk vorm te geven. De samenwerking zoals deze nu bestaat tussen gemeente en bewoners is niet gelijkwaardig. Zij begrijpen elkaar vaak niet goed en ervaren geen verbinding. Projecten vanuit de gemeente komen soms niet verder omdat er onder bewoners te weinig draagvlak is. En anderzijds ervaren bewoners een plafond waardoor zij zich bij het aandragen van initiatieven niet gehoord voelen.

Misschien ervaar jij dit als professional zelf ook. Je bent ontzettend druk bezig met het van de grond krijgen van je project en komt handen tekort om het allemaal goed te regelen. Zeker als daar ook nog wensen van omwonenden of de gemeente bij komen kijken. Onze trainees helpen je, zodat jij weer bezig kunt met datgene waar je warm van wordt!

       Waarin onderscheiden onze trainees zich? (einddoel)

Onze trainees zijn hoogopgeleid en komen vanuit verschillende richtingen. Denk aan hotelmanagement, bedrijfskunde of een lerarenopleiding. Elk van hun heeft kernkwaliteiten en vooral een hart om de wereld een mooiere plek te maken. Naast deze mooie basis leiden wij ze verder op op het gebied van projectmanagement, integraal en gebiedsgericht werken. Wij werken met Methode OM, een

Het zijn nieuwsgierige, actief lerende young professionals die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging waar ze zich in vast kunnen bijten.

       Wat levert het je op?

Naast een extra kracht om je project energie mee in te blazen krijg je daarbij de kennis en ervaring die wij in ons netwerk hebben. De kennis die we onze trainees meegeven en wat ze van andere professionals al geleerd hebben is van onschatbare waarde en kan een boost geven aan je project!

We zetten methode OM in door aan het begin van het proces een ‘scan’ van de omgeving te maken. Een nulmeting: ‘Waar staan we?’. Chaingemakers hebben de kennis om de verbinding te maken met de juiste partijen en betrekken de benodigde expertise uit het netwerk. Afhankelijk van wat er nodig is, zetten we verschillende producten en/of diensten in. We zijn gericht op overdracht van onze kennis en vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat mensen echt regie krijgen en dat daarmee het proces duurzaam geborgd is.

Ook Chaingemaker worden?
Neem contact op via info@chaingemakers.nl

Wat we nog meer doen

Leer meer over wat een traineeship bij ons inhoudt en welke trainingen wij aanbieden. 

Scroll naar boven